Regulamin e-rejestracja

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „ ONKOGIN”, mieszcząca się we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 92 B/C/D lok. 5/12, udostępnia pacjentom, poza tradycyjnymi kanałami, dodatkową możliwość zarejestrowania się drogą elektroniczną. Regulamin określa warunki oraz zasady obowiązujące wszystkich użytkowników korzystających z systemu e-rejestracji.

Informacje ogólne

 1. Serwis e-Rejestracja, zwany dalej „e-Rejestracja” jest częścią sytemu informatycznego mMedica użytkowanego przez Specjalistyczną Praktykę Lekarską „ONKOGIN” we Wrocławiu, zwanym dalej „ONKOGIN”.
 2. e-Rejestracja jest udostępniona osobom zainteresowanym uzyskaniem świadczeń medycznych w ONKOGIN.
 3. e-Rejestracja służy zainteresowanym osobom do ustalania, a w razie konieczności także do odwoływania terminów udzielania na ich rzecz świadczeń medycznych w ONKOGIN, bez konieczności dokonywania tych czynności osobiście lub telefonicznie.
 4. Korzystanie z e-Rejestracji jest całkowicie bezpłatne.
 5. Administratorem e-Rejestracji jest ONKOGIN
 6. System elektronicznej rejestracji znajduje się pod adresem: https://onkogin.e-rejestracja24.eu lub poprzez link dostępny na stronie placówki: www.onkogin.pl zakładka EREJESTRACJA.
 7. Dostęp do systemu e-rejestracja przyznawany jest na czas nieokreślony.
 8. Pacjent może dokonać tylko jednej rezerwacji terminu do danej poradni a kolejną dopiero po zrealizowaniu poprzedniej.
 9. Pacjent może odwołać wyznaczony termin za pomocą systemu e-rejestracja, osobiście lub telefonicznie .
 10. Pacjent, który nie może stawić się na wizytę w wyznaczonym terminie zobowiązany jest do odwołania wizyty za pomocą systemu e-rejestracja lub telefonicznie.
 11. ONKOGIN zastrzega sobie prawo do zablokowania konta w usłudze e-rejestracji w przypadku:
 • nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
 • jeśli pacjent nie pojawił się na dwóch wizytach zarezerwowanych za pomocą systemu e-rejestracji, a wcześniej ich nie odwołał,
 1. ONKOGIN zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów pracy poradni o czym użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub sms-em.
 2. Wszelkie ewentualne zmiany treści regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.onkogin.pl. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień użytkownik zobowiązuje się do złożenia pisemnego wniosku o zaprzestanie korzystania z systemu.
 3. Prawidłowość danych wprowadzonych przez Użytkownika do e-Rejestracji spoczywa na nim samym.
 4. Korzystanie z e-Rejestracji nie może naruszać niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania e-Rejestracji oraz blokować lub usuwać Użytkowników niestosujących się do regulaminu serwisu

Ochrona i przetwarzanie danych

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia otrzymanego loginu i hasła przed wglądem osób trzecich.
 2. Administrator nie odpowiada za ujawnienie hasła lub loginu, a także innych informacji wprowadzonych przez użytkownika do e-Rejestracji niepowołanej osobie, jeżeli Użytkownik nie zabezpieczył ich przed wglądem osób trzecich.
 3. Osoba/użytkownik korzystająca z systemu e-rejestracja zgadza się na wykorzystanie jej danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami) przez „ ONKOGIN” w celach rejestracyjnych, jak również promocyjnych i marketingowych usług własnych oraz na otrzymywanie sms. Dane te będą wykorzystane tylko przez „ONKOGIN” i nie zostaną przekazane w żaden sposób osobom, czy podmiotom trzecim.
 4. Osoba/użytkownik korzystająca z systemu e-rejestracja „ONKOGIN” ma prawo w każdym momencie do wglądu w swoje dane, ich zmienianie jak również usunięcie – przy czym usunięcie swoich danych z systemu e-rejestracja skutkuje brakiem możliwości korzystania z e-rejestracji.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby zapewnić e-Rejestracji jak najwyższą jakość użytkowania.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu e-Rejestracji wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

Informacje techniczne

 1. Aby e-Rejestracja działała prawidłowo na komputerze Użytkownika, powinna być zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa.
 2. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
 3. Zastrzega się przerwy techniczne w działaniu e-Rejestracji. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
 4. Zastrzega się prawo do zaprzestania prowadzenia e-Rejestracji lub usług jej dotyczących w każdym czasie bez powiadomienia.
 5. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie.
 6. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w e-Rejestracji lub w inny wskazanym terminie.
 7. Pełna instrukcja obsługi/tworzeniu konta e-rejestracji dostępna jest na stronie.